Newsletter NZS UO:

Email:

Imie: 
* * * * * * *


Projekty NZS:obraz - wielkie_korepetycje_z_historii_logo.pngobraz - studencki.png


obraz - wampiriada_logo.gif* * * * * * *

Strony UO:

Dlaczego warto być członkiem NZS ?
Studentom, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania Niezależne Zrzeszenie Studentów oferuje szeroką gamę możliwości. Możecie realizować projekty ogólnopolskie, uczestniczyć w konferencjach, szkoleniach i warsztatach przygotowywanych przez NZS, zdobywać doświadczenie w działalności organizacyjnej oraz miło spędzać czas na imprezach organizowanych przez nasze stowarzyszenie.

Wielu wybitnych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego wykorzystało możliwości stworzone przez organizacje studenckie działające na naszej uczelni i dzisiaj są wybitnymi naukowcami, dyrektorami znanych firm, aktorami, ludźmi biznesu itd. To od Was zależy, jak potoczy się Wasza przyszła kariera.

Studia polegają w głównej mierze na samodoskonaleniu. Pójście po najmniejszej linii oporu nie jest wystarczające do osiągnięcia sukcesu. Oczywiście pozwala na zaliczenie studiów i uzyskanie dyplomu magistra, ale czy tylko o to Wam chodzi? Jeśli tak, to musicie mieć świadomość, że ukończenie studiów nie gwarantuje znalezienia dobrej pracy, osiągnięcia sukcesu zawodowego i wysokiej pozycji społecznej. Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na fakt czy podczas studiów działaliście w kołach naukowych, samorządzie czy organizacjach studenckich takich jak Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Rejonowe urzędy pracy pełne są bezrobotnych magistrów, którzy w czasie studiów nie wyszli poza minimum programowe. Nie chcemy, abyście i Wy znaleźli się wśród nich i dlatego zapraszamy Was do działania w strukturach KU NZS UO.

Członkowie NZS mogą korzystać z wielu przywilejów. Mają bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez NZS, otrzymują specjalne rabaty w zaprzyjaźnionych z nami firmach oraz mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wielu działaniach naszego Stowarzyszenia.


Kto może zostać członkiem NZS?

Zgodnie ze Statutem NZS członkiem zwyczajnym naszego Stowarzyszenia może zostać student studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z uczelni wyższych, który popiera cele NZS oraz deklaruje chęć czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały właściwa, ze względu na miejsce studiów, Komisja Uczelniana na podstawie pisemnej deklaracji, po okresie minimum jednego miesiąca aktywnej pracy na rzecz NZS jako sympatyk NZS.

Sympatyk NZS to osoba ubiegająca się o status członka zwyczajnego, nie posiadająca czynnego ani biernego prawa wyborczegoJakie prawa i obowiązki ma członek NZS?

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • Wybierać i być wybierani do władz NZS,

 • Brać udział we wszystkich formach działalności NZS,

 • Korzystać ze wszystkich form pomocy NZS,

 • Występować z wnioskami i postulatami do władz NZS, które zobowiązane są do ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia.

 • Konstruktywnie opiniować działalność NZS,

 • Swobodnie wyrażać na forum NZS przekonania światopoglądowe, społeczne i polityczne.


Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 • Przestrzegania postanowień Statutu NZS,

 • Dbania o dobre imię NZS oraz zachowywania nienagannej postawy moralnej i obywatelskiej,

 • Solidarnego uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez NZS,

 • Czynnego udziału w życiu swojej Organizacji Uczelnianej,

 • Współdziałania w kształtowaniu właściwych stosunków między członkami społeczności akademickiej,

 • Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków swojej Organizacji Uczelnianej oraz w posiedzeniach władz NZS, do których zostali wybrani, a także w posiedzeniach organizacji i ich władz, do których zostali oddelegowani z ramienia NZS,

 • Opłacania składek członkowskich na podstawie uchwał KK.

Więcej informacji o zakresie działania NZS znajdziecie w Statucie naszej organizacji.


Zapraszamy do wspólnego działania
dla dobra społeczności akademickiej


dol